Прес-центр10 лютого 2020, 14:02

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці у разі відсутності профспілки

Станично-Луганське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників підприємств.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці є складовою системи правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Питання створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечних і нешкідливих умов праці відповідно до нормативно-правових актів, захист прав та законних інтересів працівників у галузі охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань, а також здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці є головним напрямом діяльності професійних спілок. Адже від того, як буде облаштовано робоче місце, якою мірою воно відповідає вимогам безпеки, санітарії, гігієни, залежить не тільки здоров’я, а часом і життя працівника.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про охорону праці» громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.

У разі відсутності професійної спілки відповідно до статті 42 Закону України «Про охорону праці» на підприємствах, в установах та організаціях (далі – підприємства), незалежно від форм власності та виду їх діяльності, для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці обираються уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (далі – уповноважені з питань охорони праці).

Вимоги до діяльності уповноважених з питань охорони праці визначаються Типовим положенням про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі – Типове положення), затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.04.2007 за № 316/13583 (НПАОП 0.00-4.11-07).

На підставі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва опрацьовується Положення про діяльність уповноважених з питань охорони праці, яке у подальшому затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням та на строк, визначений загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, з числа досвідчених та ініціативних працівників. Їх чисельність визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці.

Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за рахунок роботодавця проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Методичну допомогу в роботі уповноважених з питань охорони праці надає служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, яким вони були обрані.

Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

- відповідністю умов праці на робочих місцях нормативно-правовим актам з охорони праці;

- безпекою технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

- станом засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, санітарно-побутовими умовами, станом аварійної і пожежної сигналізації, шляхів евакуації тощо;

- забезпеченням працюючих спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними і знешкоджувальними засобами, організацією питного режиму;

- проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;

- проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;

- використанням праці жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю;

- безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативно-правових актів;

- своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків і професійних захворювань;

- виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування;

- наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з охорони праці на підприємстві.

 

Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

- опрацюванні відповідного розділу колективного договору (угоди) з питань охорони праці;

- опрацюванні комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

- розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- розгляді небезпечної для життя чи здоров'я працівника виробничої ситуації або для оточуючих працівників, виробничого середовища чи довкілля у разі відмови працівника виконувати з цих причин доручену йому роботу;

- розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

- підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

Уповноважені з питань охорони праці мають право:

- безперешкодно перевіряти стан охорони та гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;

- вносити роботодавцю обов'язкові для розгляду пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

- звертатися по допомогу до органу державного нагляду в разі, якщо вони вважають заходи роботодавця з охорони праці недостатніми;

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі виникнення загрози життю або здоров'ю працівників;

- вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підприємства в разі її створення.

Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з питань охорони праці, статутом (положенням) підприємства та Положенням про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, яке діє в межах підприємства.

Будь-які законні інтереси працівників у зв'язку із виконанням ними обов'язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.