Медичні огляди працівників – попередження травматизму та професійної захворюваності

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров'я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов'язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення, у разі необхідності, медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт.

Звичайно, далеко не всі працівники повинні проходити медичні обстеження. У чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв, робітники яких підлягають обов'язковим медичним оглядам. Відповідно до статті 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й організувати за свій рахунок проведення медичних оглядів, як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише приймаються на роботу.

Для втілення цих зобов'язань роботодавець:

- погоджує план-графік проведення медичних оглядів лікувально-профілактичним
закладом (далі – ЛПЗ);

- забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження;

- здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з ЛПЗ, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду;

- забезпечує, якщо необхідно, позачерговий медичний огляд працівників.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.

Процедура проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року чітко визначена у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок № 246).

Згідно з цим Порядком медичний огляд обов'язковий для таких категорій працівників: зайнятих на важких роботах; на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці; на роботах, де є потреба у професійному доборі; для осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Медичні огляди для працівників, які зайняті на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, проводяться відповідно до Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, під час роботи з якими обов'язкові попередній та періодичні медичні огляди працівників. Цей Перелік наведений в додатку 4 до Порядку № 246, де вказано безпосередньо сам фактор небезпеки, періодичність оглядів, фах лікарів, які мають брати в них участь, перелік лабораторних досліджень, що повинні бути проведені, а також спеціальні медичні протипоказання (на доповнення до загальних медичних протипоказань).

Враховуючи зазначене вище, на підприємствах визначаються контингенти працівників, які зобов'язані проходити медичні огляди. Встановлення контингенту таких працівників здійснюється роботодавцем разом із фахівцем відділу з питань гігієни праці, який створено у територіальних управліннях Держпраці, та профспілковим комітетом.

Для подальшого проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір із закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають цим медичним оглядам.

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов'язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку, наведеному в додатку 4 до Порядку № 246, та Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній та періодичні медичні огляди працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку № 246.

Результати медичних оглядів працівників і висновок Комісії з проведення медичних оглядів (далі – Комісія) про стан здоров'я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Картка працівника) складеної за формою, що наведена у додатку 7 до Порядку № 246, і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 № 110.

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, що наведена у додатку 8 до Порядку № 246.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за формою, зазначеною у додатку 9 до Порядку № 246, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров'я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному управлінню Держпраці та робочому органу виконавчої дирекції Фонду. Термін зберігання Заключного акту – 5 років.

За результатами періодичних медичних оглядів роботодавець зобов'язаний:

- відсторонити від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускати до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я;

- забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усунути причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Станично-Луганське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області наполегливо рекомендує ознайомитися і роботодавцям, і працівникам з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 і зареєстрованого в Мін'юсті України 23.07.2007 за № 846/14113.

За консультаціями з питань процедури проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також для безкоштовного придбання «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» звертайтеся у відділення Фонду за адресою: смт Станиця Луганська, вул. Горького, 2б, тел.: (06472)3-13-97.